هدف

 

  • به منظور انتخاب نیروي انسانی مستعد و کارآمد و ایجاد شرایط و فرصت هاي برابر استخدام براي کلیه متقاضیان واجد شرایط و تحقق شایسته گزینی مبتنی بر اصول و معیارهاي شغلی با رویکرد پرهیز از استخدام خارج از فضاي رقابتی و تاکید بر رعایت فرایند نظام مند ورود به شرکت پالایش نفت تهران در راستاي هدف مشروحه ذیل، ضوابط و معیارهاي انتخاب و استخدام نیروي انسانی به شرح این مجموعه تدوین می گردد :

    1-1 بکارگیري نیروي انسانی شایسته متناسب با شرایط احراز سمت هاي منظور شده براي جذب نیروي انسانی جدید از طریق انتخاب بهترین ها.

    2-1 برقراري عدالت در سنجش علمی کلیه داوطلبان خدمت در شرکت، بمنظور انتخاب افراد واجد شرایط متناسب با نیازمندي هاي استخدام.

2